Kto sme

Úvod O nás Kto sme

Tralaškola

je základná umelecká škola v centre Nitry. Je farebná, veselá a vytvára pre študentov špecializované umelecké tvorivé prostredie s otvoreným prístupom. Pri vzniku školy sme vychádzali z poznania, že o výbere školy pre naše deti má rozhodovať nielen jej dostupnosť, ale aj kvalita vyučovania, odbornosť pedagógov a ľudská korektnosť. Učitelia Tralaškoly sú prijímaní nielen na základe potrebnej odbornosti, ale aj na základe  posúdenia ich komplexnej osobnosti, vzťahu k študentom a učiteľskému povolaniu a schopnosti stotožnenia sa s princípmi filozofie školy.

 

 

Škola  bola zriadená a zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR v roku 2005. Jej zriaďovateľkou je Mgr. Alica Rétiová. Škola má štyri umelecké odbory: hudobný, literárno-dramatický, tanečný a výtvarný. Okrem svojho hlavného sídla v Nitre má Tralaškola aj elokované pracoviská pri ZŠ v Lukáčovciach a pri ZŠ a MŠ vo Veľkom Kýri, ktoré uľahčujú talentovaným študentom prístup k umeleckému vzdelávaniu priamo v mieste bydliska.

Školu navštívili umelci zo štyroch svetadielov, z ktorých väčšina pracovala spolu s našimi študentmi na umeleckých workshopoch: Ernesto Naisthat/ Argentína, Babel Thiam/ Senegal-Taliansko, Dusou Toure/ Senegal, Christa Flaig/ Nemecko, Stephan Copland a Meredith Copland/ Austrália, Anani Dodji Sanouvji/ Togo-Holandsko, Mária Machatová/ Francúzsko-Slovensko, Tereza Pospěchová/ Česko, Jiří Stivín/ Česko, Peter Šavel/ Belgicko, Henry Tóth/ Slovensko, Peter Šimun/ Slovensko, Divadlo Piki a Harry Teatro/ Slovensko.

Škola získala  Cenu Dekanky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre – 2009 a Ďakovnú medailu riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave v roku 2011za podporu rozvíjania kreatívnych činností pacientov. Je školiacim pracoviskom pre študentov učiteľstva umeleckých predmetov PF UKF.

 

 

Sme škola ponúkajúca umelecké vzdelávanie a umelecké aktivity základného stupňa pre deti od štyroch rokov až po dospelosť. Začať so štúdiom umenia sa dá v každom veku, ale najlepšie a najvhodnejšie v predškolskom období, v čase najväčšej spontánnej tvorivosti dieťaťa. Zmyslom a poslaním štúdia je otvoriť cestu k umeniu, naučiť sa porozumieť umeniu, dokonca umenie aj vytvárať. Základom spoločnej práce so študentmi je záujem spoločne objavovať a chuť spestriť si svoj deň tvorivou činnosťou. Aj život študenta sa tak stane objavnejším a pestrejším.

 

ŠTÚDIUM

 

Štúdium v Tralaškole sa riadi školským vzdelávacím programom a organizáciou školského roka danou pokynmi MŠVVaŠ SR. Vyučovanie prebieha v špecializovaných učebniach hlavne v popoludňajších hodinách. V hudobnom odbore formou kolektívnych a individuálnych vyučovacích hodín, v literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore sa pracuje v malých kolektívoch raz až dva krát týždenne maximálne v 3 vyučovacích hodinách podľa veku, ročníka a stupňa štúdia. Študent je hodnotený a motivovaný priebežne a v závere klasifikačných období získava hodnotenie formou vysvedčenia.

 

 

Podmienkou štúdia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky v danom umeleckom odbore – bližšie informácie v odboroch. Vo všetkých odboroch môže začať študovať od dovŕšených 4 rokov, v literárno-dramatickom od 6 rokov. Vzdelávanie v najmladšom veku sa začína prípravným štúdiom, po ktorom nasleduje základné štúdium v dvoch stupňoch a štúdium pre dospelých. Študentom sa môže stať aj starší záujemca, ktorého zaraďujeme do ročníka základného štúdia alebo štúdia pre dospelých podľa umeleckého odboru.

 

Štúdium v Tralaškole nie sú len samotné vyučovacie hodiny, ale aj výstavy, predstavenia, koncerty a súťaže našich študentov v samotnej škole, alebo v mestských  umeleckých a kultúrno-spoločenských priestoroch. Vzťah k štúdiu a motiváciu študentov podporujeme aj organizáciou zájazdov za slovenským aj zahraničným profesionálnym umením a spoločnou návštevou galérií, múzeí, výstavných expozícií, koncertov, operných, divadelných a tanečných predstavení. Chceme naučiť našich študentov umenie vnímať, prijímať a hodnotiť. V jesennom období pravidelne pripravujeme umelecké sústredenie starších študentov vo vytipovanej rekreačnej oblasti. Tralaškola využíva možnosti vytvárania umeleckých projektov miestneho, regionálneho aj medzinárodného významu. Každoročne sa v škole realizuje minimálne jeden takýto umelecký projekt, ktorý originálne obohacuje vyučovanie.

 

Za štúdium v základných umeleckých školách sa prispieva formou školného poplatku, ktorého výšku určuje zriaďovateľ školy po dohode s radou školy. O školnom a spôsobe platby je študent alebo zákonný zástupca študenta presne informovaný vždy na začiatku septembra počas zápisu do nového školskeho roku.