Štatút súťaže

Úvod Štatút súťaže

BOOSTER-NR

O súťaži

BOOSTER-NR je súťaž - workshop - koncert, jeho cieľom je objaviť – podporiť – inšpirovať. Podstatnou súčasťou podujatia je moderná interpretačná súťažná časť. Je prvou medzinárodnou súťažou v hre na elektrickú gitaru a basovú gitaru pre žiakov základných umeleckých škôl. Je priestorom pre podporu hudobných talentov, propagáciu umeleckého vzdelávania detí a mládeže a priestorom pre inšpiráciu mladých interpretov neklasickej, resp. súčasnej gitarovej hudby. Súťaž je príležitosťou spájať rozvoj talentov s profesionálnou hudobnou scénou prostredníctvom spoluúčasti osobností hudobného diania na Slovensku.

Súťažný poriadok

Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Podmienkou je spĺňanie vekovej kategórie, naštudovanie určeného súťažného repertoáru a zaslanie prihlášky a účastníckeho poplatku v stanovenom čase. Súťaž je jednokolová. Súťaž sa organizuje každý kalendárny rok v mesiaci máj.

Odborná porota

Členmi odbornej poroty sú profesionálni umelci a pedagógovia umeleckých škôl. Odborná porota hodnotí výkony súťažiacich a udeľuje 1.,2., a 3. miesto v kategórii a diplom za účasť. Víťazi získavajú vecné ceny. Nedodržanie súťažných podmienok sa zohľadňuje v hodnotení. Pri nedostatočnom počte bodov má porota právo niektoré miesta neudeliť.

Organizátor súťaže

Tralaškola, základná umelecká škola, Ďurková 18, Nitra

Zabezpečuje prípravu súťaže a jej plynulý priebeh. Nie je povinný upozorniť súťažiacich na nesprávne zvolený repertoár alebo nedodržanie časového limitu. Súťažné vystúpenie s prekročením časového limitu sa tajomníkom poroty preruší. Organizátor zverejní podmienky súťaže a určí povinnú skladbu pre jednotlivé kategórie najneskôr do konca decembra, ktorý predchádza súťažnému ročníku.

Súťažné kategórie

  1. kategória - hra na basovej elektrickej gitare, žiaci do 16 rokov
  2. kategória - hra na basovej elektrickej gitare, žiaci nad 16 rokov
  3. kategória - hra na elektrickej gitare, žiaci do 16 rokov

  4. kategória - hra na elektrickej gitare, žiaci nad 16 rokov

Vek súťažiaceho sa počíta ku dňu súťaže. Súťažiaci, ktorý dovŕšil 16 rokov v deň súťaže sa prihlasuje do vyššej kategórie.

Súťažný repertoár

  1. Povinná skladba

  2. Skladba ľubovoľná, akceptuje sa úprava aj zvolený aranžmán.

Odporúčame, aby boli skladby charakterovo odlišné. Súťažné vystúpenie má limit od 5 – 7 minút. Zmena súťažného repertoáru nie je možná